• new-banner

TAA qualityokary hilli partlaýjy maşyn enjamlary - Enjamyňyzy has güýçli ediň

Adaty partlama prosesi prinsipi, hereketlendirijini hereketlendirmek üçin hereketlendirijini ulanmakdyrimpellerbeden aýlanmak üçin (göni birikdirilen motor ýa-da guşakly hereketlendiriji) we merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen zyňyňabraziw serişdeleriiş böleginiň ýüzüne, oksidi ýa-da hapalary arassalamak, üstüň belli bir gödeklige ýetmegi we has owadan bolmagy ýa-da iş böleginiň kebşirleýiş dartyş stresini gysyş stresine üýtgetmek, iş böleginiň hyzmat möhletini gowulaşdyrmak üçin.Esasy ýörelge, merkezdäki abraziwdirimpellerhereketlendirijiniň ýokary tizlikli aýlanmagy bilen akymy kadalaşdyrýan blok we impeller perişanasy bilen öňünden çaltlaşdyrylýar, atylan partlama burçy sazlanýarugrukdyryjy ýeň, abraziw pyçaga iberilýär we soňra abraziw ýokary tizlikde zyňylýar.Güýçlendiriji ýüregiň ýüregidirpartlaýjy abratorwe elektrik hereketlendirijisi bilen göni ýa-da gytaklaýyn hereket edýär.Her bir hereketlendiriji 4-den 8-e çenli enjamlaşdyrylyp bilnerpyçaklar.

blades1
blades2
blades3
blades4

Pyçakpartlaýjy tigirabraziw bilen göni aragatnaşykda bolup, onuň hili partlama tigiriniň hyzmat ediş möhleti we iş netijeliligi bilen berk baglanyşyklydyr.Pyçagyň könelmegine garşylyk pyçagyň hyzmat ediş möhletini we işleýiş bahasyny gönüden-göni kesgitleýärpartlaýjy maşyn.Şonuň üçin pyçaklar ýokary aşaga çydamly materiallardan ýasalmalydyr.Atylan partlamanyň hili we netijeliligi pyçagyň materialy bilen baglanyşykly, Şeýle hem beýleki garnituralaryň hili we işleýiş şertleri bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.ugrukdyrmawedolandyryş kapasasy.Saýlawpartlaýjy maşyn esbaplaryörän möhümdir.Qualityokary hillipartlaýjy maşyn esbaplaryatylan partlamanyň hilini netijeli ýokarlandyrar we atyş partlamasynyň bahasyny azaldar.
blades5

Her dürlipartlaýjy maşyn esbaplaryýaly TAA tarapyndan öndürilýärpyçaklar, bölüji tigirler, ugrukdyrma, atylan blaster gurnamalary we ýokary marganes garawul plitalary, ýokary aşaga çydamly materiallardan ýasalýar.Önümler poslama garşy, köýnege çydamly we uzak ömri.

Atylan partlama prosesi üçin, hünärmen in engineeringenerçilik we tehniki hyzmat toparymyz bar, müşderiler üçin amatly partlaýjy maşyn böleklerini maslahat berip, enjamlaryňyzy has durnukly işledip, partlama çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar we enjamlaryňyzy hasam güýçlendirýär.


Iş wagty: 10-2021-nji dekabry