Iň ýokary hilli abraziw serişdeleri bilen üpjün etmek

LIDING ÖNÜMLER

 • Low Carbon Steel Shot

  Pes uglerod polat oky

  Önümiň aýratynlygy Güýçli, ýokary berklik, uzak ömür.Pes döwülme, pes tozan, pes hapalanma.Enjamlaryň pes könelmegi, aksesuarlaryň uzak ömri.Aýyryş ulgamynyň ýüküni azaltmak, enjamlary aýyrmak wagtyny uzaltmak.Tehniki spesifikasiýa Himiki düzümi% C 0.10-0.20% Si 0.10-0.35% Mn 0.35-1.50% S ≤0.05% P ≤0.05% Cr Mo Ni B Al Cu we beýleki garyndy elementleri gatylygy HRC42-48 / 48-54 Mikrostruktura Dupleks gurluş gurluşy ...

 • Stainless steel grit

  Poslamaýan polatdan ýasalan örtük

  Aýratynlyklary * Dürli mineral çägeleri we korund, kremniý karbid, arenaz kwars, aýna monjuklary we ş.m. ýaly dürli mineral çägeleri çalmak üçin ulanylyp bilner.* Duzlama prosesiniň bir bölegini çalşyp bilersiňiz.* Tozanyň az çykmagy we ajaýyp iş gurşawy, duzlanan galyndylaryň bejergisini azaldýar.* Pes bahaly, hyzmat ediş möhleti korund ýaly metal däl abraziwden 30-100 esse köp.* B edip bilermi ...

 • Stainless steel cut wire shot

  Poslamaýan polatdan kesilen sim

  Poslamaýan polatdan kesilen sim, dürli reňkli demir guýma, poslamaýan polat önümleri, alýumin zapas şaýlary, enjam gurallary, tebigy daş we ş.m. atylmak / howa partlamagy üçin giňden ulanylýar, demir reňkini görkezýär we tekiz, possyz bolýar. , ýerüsti bejerginiň täsiri.Gowy poslamaýan polatdan ýasalan sim çig mal bilen poslamaýan polatdan ýasalan atyş, birmeňzeş bölejikler we gatylyk bilen tapawutlanýar, bu uzak hyzmat ediş möhletini we partlamanyň gowy täsirini kepillendirýär.Pe ...

 • Carbon steel cut wire shot

  Uglerod polatdan kesilen sim

  Adaty önümçilik prosesi esasynda materialda we tehnikada uly ösüş gazandyk.Mehaniki häsiýetleri has ýokary we has durnuklaşdyrýan substrat hökmünde ýokary hilli garyndy polat simini ulanmak.Içerki guramany has dykyzlaşdyrýan simli ussatlygy kämilleşdirmek.Partlama wagtynda zyýany azaltmak, hyzmat ediş möhletini ýokarlandyrmak üçin täsirlere doly bil baglaýan adaty passiwasiýa prosesini gowulandyrmak.Tehniki görkeziji Chemi ...

 • Drum type shot blast machine

  Deprek görnüşli atyş enjamy

  Deprek atýan partlaýjy maşynyň artykmaçlyklary Ygtybarly partlama tehnologiýasy: Deprek atýan partlaýjy maşynlar birnäçe dürli görnüşde, görnüşde we ululykda öndürilýär.Ykjam we diňe gaty kiçi aýak yzy bar.Üznüksiz geçiş birnäçe enjamy baglanyşdyrmak arkaly amala aşyrylyp bilner.Bejeriş üçin amatly düzüliş: Enjamyň uzak möhletli bahasyny gorap saklamak üçin yzygiderli tehniki hyzmat etmek möhümdir.Uly hyzmat we gözleg gapylary möhüm komponentleriň hemmesine aňsat girýär.Netijede...

 • Grinding wheels FW-09 series

  Öýjükli tigirler FW-09 seriýasy

  Örän gaty garyndy gurallarymyz brazing arkaly öndürilýär.Käbir şertlerde demir lehiminiň eremeginden soň göwher gatlagy demir substrata berk kebşirlenýär.Önümiň bu görnüşi ýokary üweýji netijeliligi, uzak ömri, howpsuzlygy, daşky gurşawy goramak we hapalanmazlyk aýratynlyklaryna eýedir.Esasan häzirki rezin zynjyry korundyň kesiş we ýalpyldawuk gurallaryny, ähli gödek we orta däneli elektroplirlenen göwher gurallaryny we käbir gyzgyn basylan süzgüçli diametri çalşyň ...

 • Sponge media abrasives

  Gubka media abraziw serişdeleri

  “Sponge Media” abraziw görnüşi 20-den gowrak görnüşde bar, 0-dan 100+ mikrona çenli profillere ýetýär.Allhli zat gury, pes tozan, pes partlama üpjün edýär.Iň köp ulanylýan alýumin oksidi bilen TAA-S seriýasy we polat örtükli TAA-G seriýasy.Tertipleri ýazyň Abraziw Media Agent programmasy TAA-S # 16 ± 100 mikron Alýumin oksidi # 16 Önümçilik örtükleri üçin çalt we agressiw.TAA-S # 30 ± 75 mikron Alýumin oksidi # 30 Köp gatly örtükleri we profilini 75 mikrona aýyrmak.TAA-S # 30 ± 50 mikro ...

 • Bearing steel grit

  Polat çukur

  Polatdan ýasalan polatdan ýasalan adaty polat örtük bilen deňeşdirilende, polatdan ýasalan polatdan ýasalan aşakdaky aýratynlyklar bar: Çig materialdan ýasalan polat, Hromyň düzüminiň köp bolmagy sebäpli gaty berkitmek ukybyna eýe bolan Chromium polatdan ýasalýar.Tehnologiýa Rulman polatdan ýasalan polat, guýma kemçiliklerden azat bolan ýasalan polady göni ezmek arkaly ýasalýar.Pes geýim sharpiti gyralary bilen ýasalan polatdan ýasalan polat, adaty guýma polatdan has ýokary mehaniki eýeçilige eýe ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • steel shot
 • steel shot beads

Gysgaça düşündiriş :

ZIBO TAA METAL TECHNOLOGY CO., LTD Hytaýda partlaýjy abraziw önümlerini öndüriji we dünýäde üçünji üpjün edijileriň biri.1997-nji ýylda döredilen TAA, Hytaýda ýeke-täk metal abraziw in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezine eýe bolan Milli Hi-Tech Enterprise hökmünde sylaglandy.

Gözleg merkezine bil baglap, TAA müşderiler üçin has amatly köp öndürijilikli önümleri yzygiderli ösdürdi, şol sanda: pes uglerod bainit polat oky, pes uglerod bainit garyjy abraziw, poslamaýan polatdan kesilen sim, poslamaýan polat we ş.m.

Sergi çärelerine gatnaşyň

WAKALAR WE Söwda görkezişleri

 • Awtoulag tigirlerini ýerüsti arassalamak

  Awtoulag tigirlerine polat tigirler, tigirler we awtoulag tigirleri hem diýilýär.Tigirler aňsatlyk bilen kir bilen boýalýar.Uzak wagtlap arassalanmasa, poslamak we deformasiýa etmek gaty aňsat.Şonuň üçin tigirleri saklamaga aýratyn üns berilmelidir, Hanger tipli partlama m ...

 • TAA qualityokary hilli partlaýjy maşyn enjamlary - Enjamyňyzy has güýçli ediň

  Adaty partlama prosesi prinsipi hereketlendirijiniň hereketlendirijisini aýlamak üçin hereketlendirijini ulanmak (göni birikdirilen hereketlendiriji ýa-da V guşakly hereketlendiriji) we merkezden gaçyryş güýji bilen abraziwleri iş bölegine zyňmak, üstki oksidi arassalamakdyr. ýa-da hapalar, üstüňe ýetmegi ...

 • Noýabr aýynyň başynda az sanly partlaýjy maşyn taslamasy tamamlandy

  * Xuzhou müşderisi üçin atylan partlaýyş liniýasynyň döwrebaplaşdyryş we rekonstruksiýa taslamasy kabul edişlikden üstünlikli geçdi we müşderi tarapyndan ýokary derejede ykrar edilen ulanmak üçin iberildi.• Müşderi pudagy: guýma pudagy;• Enjamlaryň görnüşi: aýlanýan stol partlaýjy maşyn;• proýekt ...

 • Pos aýyrmagyň usullary

  1.Kiçijik pnewmatik ýa-da elektrik togtadyjy.Esasan elektrik ýa-da gysylan howa bilen işleýär we dürli o ...

 • Atylan partlama bilen duzlamagyň arasyndaky deňeşdirme

  Harydyň atylmagy partlaýjy fosfat ýörelgesi, hereketlendirijini aýlanmak üçin hereketlendirijini ulanyň (göni ýa-da V guşak bilen dolandyrylýar) we diametri takmynan 0,2 ~ bolan abraziw zyňyň ...

 • toyota
 • hyunori
 • GF
 • teksid
 • A.O.SMITH