• product-bg
 • product-bg

Gubka media abraziw serişdeleri

Gysga düşündiriş:

Sponge Media abraziw0-dan 100+ mikrona çenli profillere ýetip, 20-den gowrak görnüşde bar.Allhli zat gury, pes tozan, pes partlama üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gubka mediasy abraziwuretan gubkany ýelmeşdiriji hökmünde abraziw mediýa toplumy bolup, uran gubkasynyň saklaýyş ukybyny adaty partlaýjy serişdeleri arassalamak we kesmek güýji bilen birleşdirýär.Täsir wagtynda abraziw serişdeleri belli we profil bilen ýüze çykaryp, tekizlenýär.Surfaceerden çykanda, gubka yzygiderli ulalýar we hapalaýjylaryň köpüsini özüne siňdirýän wakuum döredýär we şonuň üçin gum partlaýyş gurşawyny gowulandyrýar.

Iň köp ulanylýan alýumin oksidi bilen TAA-S seriýasy we polat örtükli TAA-G seriýasy.

Görnüşi Tertipler Abraziw media agenti Arza
TAA-S # 16 ± 100 mikron Alýumin oksidi # 16 Gaty senagat örtükleri üçin çalt we agressiw.
TAA-S # 30 ± 75 mikron Alýumin oksidi # 30 Köp gatly örtükleri we profilini 75 mikrona aýyrmak.
TAA-S # 30 ± 50 mikron Alýumin oksidi # 80 Bir ýa-da iki sany örtükli örtük we profil üçin 50 mikron üçin täsirli.
TAA-S # 30 ± 25 mikron Alýumin oksidi # 120 25 mikron profil öndürip, ýeňil we orta posda täsirli.
TAA-S # 30 <25 mikron Alýumin oksidi # 220 Lighteňil örtükleri aýyrmak ýa-da ownuk profil goýmak üçin.
TAA-G-40 +100 mikron Polat Grit G40 Iň kyn örtügi aýyryň.Eraramazlaşan ýüzlerde ýerüsti taýýarlyk we elastomer ýa-da beýleki gaty örtükleri aýyrmak üçin.

Aýratynlyklary

1. Poliuretan gubka bilen öndürilen gubka media abraziwleri pes döwülýär we uzak dowam edýär we adatça abraziwiň döwülmegi netijesinde dörän tozan hapalanmagyny basyp biler.
2. Sünger materialy ýerüsti hapalaýjy maddalary siňdirýär (degirmeniň şkalasy, ýag we ş.m.) we şeýlelik bilen predmetiň arassalygyny ýokarlandyrýar.
3. Işçiniň howpsuzlygy ýokarlanýar we gözenekli gubkanyň pes gaýtalanmagy sebäpli göz we senagat şikesleri ýaly töwekgelçilikler azalýar.
4. Has pes hilli kemçilikler we pes işlemek
5. Duýgur we kesgitlenen meýdany ýokary hilli bejermek
6. Örtük has uzak dowam edýär, çykdajylary saklamak.
7. Gaýtadan işlemek
8. Gum partlaýjy enjamlary göwrümi kiçi we göçme we dar meýdany we ýörite bölegi arassalamak üçin amatly.
9. Bu daşky gurşawa arassa, howpsuz we ýokary täsirli täze abraziw arassa, gaty we görünýän iş ýerlerini getirýär.

Işleýiş ýörelgesi

Sponge media abrasives0101

1. Iki komponentli gubka mediasy abraziw, howa doven ulgamyny ulanyp, ýer ýüzüne ýaýradylýar
2. Gubka mediýasynyň abraziw partlamasy
* Çaknyşyk energiýasyny siňdiriň, ýumşadylan ýerüsti hapalaýjy maddalaryň tekizlenmegini we basylmagyny basyp ýatyryň
* Abraziw serişdäni paş ediň, üstündäki kontanη inantlary aýyryň
3. theerden çykanyňyzda ,.Gubka media abraziw serişdeleritozanlaryň we hapalaýjylaryň köpüsini özüne siňdirýän wakuum döredip, adaty ululykda ulalýar

Goýmalar

Deňiz, deňiz in Engineeringenerçiligi, harby, nebithimiýa taslamasy, howa we awiasiýa, ýadro energiýasy, taryhy dikeldiş, diwary arassalamak, binany bejermek we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Stainless steel cut wire shot

   Poslamaýan polatdan kesilen sim

   Poslamaýan polatdan kesilen sim, dürli reňkli demir guýma, poslamaýan polat önümleri, alýumin zapas şaýlary, enjam gurallary, tebigy daş we ş.m. atylmak / howa partlamagy üçin giňden ulanylýar, demir reňkini görkezýär we tekiz, possyz bolýar. , mat gutarýan ýerüsti bejeriş täsiri.Gowy hilli poslamaýan polatdan ýasalan çig mal bilen poslamaýan polatdan ýasalan ok, uzak ömrüni we gowy bolmagyny kepillendirýän birmeňzeş bölejikler we gatylyk bilen görkezilýär ...

  • Carbon steel cut wire shot

   Uglerod polatdan kesilen sim

   Adaty önümçilik prosesi esasynda materialda we tehnikada uly ösüş gazandyk.Mehaniki häsiýetleri has ýokary we has durnuklaşdyrýan substrat hökmünde ýokary hilli garyndy polat simini ulanmak.Içerki guramany has dykyzlaşdyrýan simli ussatlygy kämilleşdirmek.Blastin wagtynda zyýany azaltmak üçin täsirlere doly bil baglaýan adaty passiwasiýa prosesini gowulandyrmak ...

  • Steel Grit

   Polat Grit

   Elýeterli gatylyk: GP: HRC46-50 Burçly täze öndürilen önümler, kem-kemden ulanylýar we oksid derisini öňünden bejermek üçin aýratyn amatly.GL: HRC56-60 GP polatdan has kyn, ok atylanda ýiti gyralaryny ýitirýär we esasanam ýerüsti taýýarlyk programmalaryna laýyk gelýär.GH: HRC63-65 highokary gatylyk, ýiti gyralar iş wagtynda galýar, esasan gysylan howa atyş enjamy üçin ulanylýar ...

  • Glass beads

   Aýna monjuklar

   Üstünlik ■ arassa we tekiz, iş böleginiň mehaniki takyklygyna zyýan bermeýär.■ ýokary mehaniki intensiwligi, gatylygy, çeýeligi ■ ony birnäçe gezek gaýtadan ulanyp bolýar, şol bir täsir we aňsat döwülmeýär.■ birmeňzeş ululyk, birmeňzeş ýagtylyk effektini saklamak üçin enjamyň töweregine çäge ýarylandan soň, suw belligini goýmak aňsat däl.■ ýokary arassalygy we gowy hili halkara ülňülerine laýyk gelýär.Chemical durnukly himiýa häsiýeti, duşanlary hapalamaz ...

  • Garnet

   Garnet

   Aýratynlyklary ■ Pes tozan --- Içerki berkligi we materialyň köp bölegi çözgüdiň tizligini çaltlaşdyrýar we iş ýerinden gelýän tozan zyňyndylaryny we tozany ep-esli azaldýar, arassalaýyş çäresini azaldýar, iş meýdanynyň hapalanmagyny azaldýar.Face Ajaýyp ýerüsti hil --- Arassalamak üçin boşluklara we deň däl böleklere çuňlaşyp biler, şeýlelik bilen pos, ereýän duzlar we beýleki hapalaýjylary doly ýok edip biler;ýerüsti blastin ...

  • Aluminum cut wire

   Alýumin kesilen sim

   Alýumin kesilen sim, alýumin zynjyry, alýumin monjuklary, alýumin granulalary, alýumin bölejikleri diýlip hem atlandyrylýar.Iň ýokary hilli alýumin simden ýasalýar, daşky görnüşi ýagty, reňkli metal guýma bölekleriniň üstüni arassalamak we berkitmek üçin iň oňat serişde.Esasan alýumin, sink önümlerini ýa-da partlaýjy enjamda inçe diwarly iş böleklerini bejermek üçin ulanylýar.Tehniki maglumatlar önümleri uçurymy ...