• new-banner

Awtoulag tigirlerini ýerüsti arassalamak

1222 (1)

Awtoulag tigirlerine polat tigirler, tigirler we awtoulag tigirleri hem diýilýär.Tigirler aňsatlyk bilen kir bilen boýalýar.Uzak wagtlap arassalanmasa, poslamak we deformasiýa etmek gaty aňsat.Şonuň üçin tigirleriň abatlanylmagyna aýratyn üns berilmelidir,Hanger görnüşli atyş enjamyüçin örän amatlydyrpartlamawe awtoulag tigirlerini arassalamak.Thehgahar görnüşli atyş enjamyçukur ýok, ululygy kiçi we ýokary netijelidir, ony bir adam dolandyryp biler.

1222 (2)

Theasma görnüşli partlaýjy maşynköplenç goşa çeňňek görnüşinde işlenip, tutuş maşyny has netijeli edýär we ýokarky we aşaky bölekleri şol bir wagtyň özünde yzygiderli ýerine ýetirip bolýar, köp işçi güýjüni we maddy serişdeleri tygşytlaýar, gurluşyk siklini öňe sürýär, energiýa sarp edýär we tygşytlaýar önümçilik bahasy.

Theasma görnüşli partlaýjy maşyniş böleklerini atylan partlama bejergisi üçin atylan partlaýyş arassalaýyş otagynda asmak üçin ulanylýar.Şeýle hem programma sazlamasyna görä aýlanýarka işleýär.Çeňňek 10 tonna göteriji göteriji, ýokarsy bolsa iş bölegini aýlamak üçin öz-özi aýlanýan reduktory kabul edýär.Aýlanma polo positiveitel we otrisatel bolup biler.Şol bir wagtyň özünde tizligi kesgitlemek üçin ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak ulanylýar partlamany arassalamak iş bölegi.

1222 (3)

Hgahar görnüşindäki partlaýjy maşynOwnuk we orta göwrümli guýmalary arassalamak we köp görnüşleri we ownuk partiýalary ýatdan çykarmak üçin amatlydyr (guýma ýerlerini arassalamak, gurluş bölekleri, reňkli ergin bölekleri we beýleki bölekler).Önüm bölekleriniň daşky görnüşiniň hilini we daşky görnüşini gowulandyrmak üçin maşyn öndürmekde, in engineeringenerçilik tehnikasynda, dag magdanlarynda, basyş gämisinde, awtoulagda, gämide we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

1222 (4) (1)

Mundan başga-da, ulanýanlar köpHeadokarky demirýol konweýerinde partlaýjy maşynAwtoulag tigirleriniň partlamagy üçin, ýokardaky partlaýjy maşynlaryň birine zerurlyk bar bolsa, has giňişleýin pikir alyşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, iň oňat çözgüt bilen size kömek etmek isleýäris!

1222 (5)


Iş wagty: 22-2021-nji dekabry