• new-banner

Pos aýyrmagyň usullary

xdgd (5)

1.Kiçijik pnewmatik ýa-da elektrik togtadyjy. Esasan elektrik ýa-da gysylan howa bilen işleýär we dürli ýagdaýlaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin hereket ýa-da aýlaw hereketi üçin degişli derust enjamy bilen enjamlaşdyrylýar. Mysal üçin, burç ýylmaýjy, polat sim çotgasy, pnewmatik iňňe şöhlesini çykaryjy enjam, pnewmatik dersti çekiç, diş görnüşli aýlawly enjam we ş.m. ýarym mehanizirlenen enjamlara degişlidir. Gurallar ýeňil we çeýe. Olar pos we köne örtügi doly aýryp bilerler. Örtügi çişirip bilerler. El bilen ýasamak bilen deňeşdirilende netijeliligi 1 ~ 2M2 / sag çenli ep-esli ýokarlanýar, ýöne oksidiň şkalasyny aýryp bilmeýär we ýeriň çişligi az, ýokary hilli ýerüsti bejeriş hiline ýetip bilmeýär we işiň netijeliligi pesdir partlama bejergisinden has köp. Islendik bölekde, esasanam gämi abatlamak işinde ulanylyp bilner.

2 、 Atylan partlama (gum). Esasan ýerüsti arassalygy we degişli gödekligi gazanmak üçin bölejik uçar eroziýasyndan durýar. Enjam açykdyratýan partlaýjy (gum) çykaryjy maşyn, ýapyk partlama (gum kamerasy) we wakuum atýan partlaýjy (gum) maşyn. Açyňpartlaýjy (gum partlaýjy) maşyn oksid şkalasy, pos we köne reňk plyonkasy ýaly demir üstündäki ähli hapalary doly aýyryp bilýän giňden ulanylýar. 4 ~ 5m2 / sag ýokary pos aýyrmagyň netijeliligi, ýokary mehaniki derejesi we posy aýyrmagyň gowy hili bar. Şeýle-de bolsa, abraziw serişdäni gaýtadan ulanyp bolmaýar, bu beýleki amallara täsir edýär, şonuň üçin sahypany arassalamak kyn. Şonuň üçin daşky gurşawyň hapalanmagy çynlakaý we soňky döwürde ulanylyşy kem-kemden çäklendirildi.

3 、 pressureokary basyşly suw abraziw derusting. Pressureokary basyşly suw uçarynyň täsiri (abraziwiň üweýji täsiri) we suwuň poslamagy we örtügiň polat plastinka ýelmeşmegi üçin ulanylýar. Tozanyň hapalanmagy, polat plastinka zeper ýetmezligi, süýümiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmagy, 15m2 / sag-dan ýokary bolmagy we gowy çykaryş hili bilen häsiýetlendirilýär. Şeýle-de bolsa, derustdan soň polat plastinka gaýtadan poslamak aňsat, şonuň üçin umumy öndürijilik örtükleriniň örtügine uly täsir edýän ýörite çygly örtükli örtük bilen örtülmelidir.

4 、Partlama. Atyş partlamasy, posy aýyrmak maksadyna ýetmek üçin abraziw poladyň üstüne zyňmak üçin ýokary tizlikli aýlanýan hereketlendirijini ulanmakdyr. Gämi polat materiallaryny poslamak üçin has ösen mehaniki bejeriş usulydyr. Diňe ýokary öndürijilikli bolman, eýsem arzan bahasy we ýokary awtomatlaşdyryş derejesi hem bar. Daşky gurşawyň hapalanmagy bilen gurnama liniýasynyň işleýşini amala aşyryp biler, ýöne diňe içerde işledip bolar。

5.Hidroklor turşusyny eritmek. Onda posy gaty uzak saklamazlyk üçin seresap boluň. Otherwiseogsam, material ýerüsti posdan başga-da reaksiýa berler

Himiki derustasiýa, esasan, demir üstündäki pos önümlerini aýyrmak üçin kislota bilen metal oksidiniň arasyndaky himiki reaksiýany ulanýan, ýagny duzlama derstingi diýilýän zat diňe ussahanada işledilip bilner.

Biz Zibo TAA, ýerüsti bejergisi üçin öňdebaryjy toplumlaýyn hyzmat üpjünçisidir. Şol sanda partlaýjy abraziwler metbugat üpjün etmek,partlaýjy maşynlar we esbaplar,göwher üweýji we kesiş gurallary we ş.m. 

Partlaýjy abraziw enjamlary ýa-da partlaýjy maşynlary we esbaplary partlatmak üçin haýsydyr bir talap bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

xdgd (4)

Iş wagty: Noýabr-23-2021