• new-banner

Noýabr aýynyň başynda az sanly partlaýjy maşyn taslamasy tamamlandy

* Xuzhou müşderisi üçin atylan partlaýyş liniýasynyň döwrebaplaşdyryş we rekonstruksiýa taslamasy kabul edişlikden üstünlikli geçdi we müşderi tarapyndan ýokary derejede ykrar edilen ulanmak üçin iberildi.

• Müşderi pudagy: guýma pudagy;
• Enjamlaryň görnüşi: aýlanýan stol partlaýjy maşyn;
• taslamanyň dowamlylygy: üç aý.

news27 (1)

* Şandong Jining ýokary derejeli garyndy guýma partlaýjy maşyn taslamasy, müşderileriň mümkin boldugyça gysga wagtda ulanylmagyny üpjün etmek üçin mehaniki in engineeringenerçilik bölüminiň we satuwdan soňky hyzmat bölüminiň doly hyzmatdaşlygy bilen iň soňky işe we işe girizildi.

• Müşderi pudagy: guýma pudagy;
• Enjamyň görnüşi: çeňňek partlaýjy maşyn (4 toplum);
• Taslamanyň dowamlylygy: 5 aý.

news27 (4)

* Polatdan ýasalan partlaýyş liniýasynyň esasy korpusyny gurnamak üstünlikli tamamlandy we uzakdan dolandyryş ulgamy müşderiniň islegine görä goşuldy we ýerinde işe giriziş işleri dowam etdirilýär.

• Müşderi pudagy: gurluşyk tehnikasy;
• Enjamyň görnüşi: rolik stoly atylan partlaýjy enjamdan geçýär (2 toplum);
• Taslamanyň dowamlylygy: 1,5 aý.

news27 (2)

2021-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri TAA onlarça partlaýjy maşyn, şol sandahgahargörnüşipartlaýjy maşyn, rolikkonweýer atyş partlaýjy maşynlar, görnüşi boýunçapartlaýjy maşyn, deprekgörnüşipartlaýjy maşynlar,bletýykylan partlaýjy maşyn, sumka görnüşli tozan ýygnaýjywe ş.m. bu enjamlar in engineeringenerçilik tehnikasynda, polatda, deňiz in engineeringenerçiliginde, täze energiýa ulaglarynda we beýleki pudaklarda ulanylýar, müşderilere partlama effektini we tozan zyňylyşynyň pes gurşawyny döredýär.

news27 (3)

Epidemiýa ýagdaýynyň we sowuk tolkun howasynyň täsiri, daşky gurşawy goramak we elektrik energiýasyny çäklendirmek syýasaty bilen birlikde, şu ýyl gyşda üpjünçilik ýagdaýy öňküsinden has agyr.Bagtymyza, ir taýýarladyk: dürli çäreleri ösdürmekden başga-da, önümçiligi üpjün etmek üçin önümçilikde ulanylyp bilinjek her dürli polat, adaty bölekler we partlaýjy maşynlaryň ätiýaçlyk şaýlaryny taýýarladyk.

Resurslary işjeň ýagdaýda ösdüreris, önümçiligi we marketingi deňleşdireris, ýerüsti bejergini hemmetaraplaýyn hyzmat etmegiň kämilleşdiriş derejesini yzygiderli ýokarlandyrarys, önümçiligiň we üpjünçiligiň üpjün edilmegini üpjün etmek üçin gyşda üpjünçiligiň kepillendiriş meýilnamasyny has optimizirläris we kämilleşdireris.partlaýjy maşynenjamlar,partlamaabraziw serişdeleri, esbaplar we beýleki önümler!


Iş wagty: 27-2021-nji noýabr