• new-banner

Atylan partlama bilen duzlamagyň arasyndaky deňeşdirme

1113 (5)
1113 (2)

Haryt

Partlama

Duzlamak

Fosfat etmek

Ipleörelge

Düwürijini aýlamak üçin (gönüden-göni ýa-da V guşak bilen sürülýän) hereketlendirijini ulanyň we diametri takmynan 0,2 ~ 3.0 bolan abraziwleri zyňyň (şol sanda guýma polat, polat sim, poslamaýan polatdan we beýleki dürli görnüşler) merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen iş böleginiň ýüzüne. Oksid şkalasy, pos we beýleki demir oksidleri (Fe3O4, Fe2O3, FeO we ş.m.) kislota ergininde reaksiýa berip, kislota ergininde eräp, aýrylýan duzlary emele getirýär. Iş bölegi (polat ýa-da alýumin ýa-da sink) fosfat erginine (käbir kislota fosfat esasly ergin) çümdürilýär we suwda eräp bilmeýän kristal fosfat öwrüliş filmini emele getirmek üçin ýüzüne goýulýar.

Daşky gurşaw

Daşky gurşaw üçin arassa Daşky gurşawyň hapalanmagy Daşky gurşawyň hapalanmagy

Iş netijeliligi

Amal ýönekeý, awtomatiki we mehanizirlenen, poslama derejesine görä wagt 3 ~ 15 minutda kesgitlenýär Güýçli kislota siňdirilen enjamlaryň ululygyna baglylykda çäklendirmeler bar Iş bölegini fosfat erginine çümdüriň we köp wagt alýan himiki reaksiýa bilen fosfatlaşmagy amala aşyryň

Effekt

Agyr pos, masştab, ýiti burç we gyrasy aýyryň, ýalpyldawuk we ýalpyldawuk aýyryň, ýerüsti dartyş stres ýagdaýyny gysyjy stres ýagdaýyna üýtgediň (bu örän möhümdir: dartyş stres zyýanly - iş bölekleriniň ýarylmagy töwekgelçiligini ýokarlandyrýar we üstüň poslamagyny çaltlaşdyrýar; gysyjy stres tersine, bölek ýeriniň berkligini ýokarlandyryp biler) we ş.m. Duzlama prosesi poslamaýan poladyň üstündäki galyň oksid şkalasyny aýyrýar, ýokary hyzmat temperaturasy we uzak wagtlap ýygnamak wagty, netijede ýokary çykdajy bolýar; Adaty temperatura şkalasyny aýyrmak prosesi inçe şkalany aýyrmaga gowy täsir edýär, ýöne galyň masştab üçin ideal däl, esasanam kebşirleýiş bogundaky gara şlak aýrylyp bilinmez. Örtügiň öňündäki fosfat örtük filminiň (örtük ýaly) we iş böleginiň arasyndaky ýapyşygy güýçlendirip biler; Örtülmedik fosfat, iş böleginiň könelmegine garşylygy gowulaşdyryp, iş bölegini işlenip taýýarlanylanda ýag çalýar.
Bejergiden soň ýer ýüzüne täsir Elektroforez we galvanizasiýa etmek peýdalydyr Täsir ýok Elektroforeziň täsiri ýok
1113 (1)

Biz Zibo TAA, ýerüsti bejergisi üçin öňdebaryjy toplumlaýyn hyzmat üpjünçisidir. Şol sanda partlaýjy abraziwler metbugat üpjünçiligi,partlaýjy maşynlar we esbaplar,göwher üweýji we kesiş gurallary we ş.m. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri, ýerüsti bejergä gyzyklanma ýa-da talap bar bolsa, biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz

önümler we hyzmatlar!

1113 (3)

Iş wagty: 13-2021-nji noýabr