• product-bg
 • product-bg

Deprek görnüşli atyş enjamy

Gysga düşündiriş:

In Deprek görnüşli atyş enjamyownuk iş bölekleri köp haryt hökmünde partlaýar.Şeýlelik bilen, önümçilik liniýalarynda ýa-da özbaşdak konfigurasiýalarda ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deprek atýan partlaýjy maşynyň artykmaçlyklary

Ygtybarly partlama tehnologiýasy: Deprek partlaýjy maşynlarbirnäçe dürli wariantda, görnüşde we ululykda öndürilýär.Ykjam we diňe gaty kiçi aýak yzy bar.Üznüksiz geçiş birnäçe enjamy baglanyşdyrmak arkaly amala aşyrylyp bilner.
Bejeriş üçin amatly düzüliş:Enjamyň uzak möhletli bahasyny gorap saklamak üçin yzygiderli hyzmat etmek möhümdir.Uly hyzmat we gözleg gapylary möhüm komponentleriň hemmesine aňsat girýär.Netijede, köýnek böleklerini aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.
Innowasion süzgüç tehnologiýasy:Innowasiýa süzgüç ulgamy ýokary öndürijilik bilen täsir edýär.Aýratynam gyzykly bir aýratynlyk, mehanizmdäki slaýdlary sebäpli enjamyň daşynda çalt we aňsatlyk bilen çalşyp boljak konus süzgüçli patronlardyr.Kartrij esasly süzgüç ulgamlary, hatda beýleki öndürijileriň hemmesiniň diýen ýaly köne partlaýjy maşynlaryna hem ýerleşdirilip bilner.
Ygtybarly dizaýn:Geýimlere sezewar bolan ýerleriň goşmaça asty bilen ýokary aşaga çydamly polatdan ýasalan berk dizaýn, operatory goramak üçin goldaw berýärmaýa goýumlary.

Esasy aýratynlyklary

* Deprek aýratynlygy sebäpli könelişen bölekleriň sany ep-esli azaldy (polat guşakly partlaýjy maşynlar bilen deňeşdirilende).

* Deprekleriň ýumşak süýşmegi we aýlanmagy böleklere ýumşak çemeleşmäge mümkinçilik berýär.

in drum shot blast machines03

* Deprek dizaýny bejermeli böleklere baglydyr.
Aşaky meýdanyň we gapdal diwarlaryň görnüşi we dizaýny bölekleriň optimal ýykylmagyny üpjün edýär.
* Tamburyň perforasiýasy böleklere degişli c talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýarwe abraziw.Bu dykylmagynyň öňüni alýar we abraziw serişdäni optimal çykaryp bolýar.
* Deprek atýan partlaýjy maşynlar esasan ownuk köpçülikleýin öndürilýän bölekleri bejermek üçin ulanylýar.

in drum shot blast machines4

Deprek partlaýjy maşynlaraşakdaky standart ululyklarda elýeterlidir:

Tehniki aýratynlyklar TS 0050 TS 0150 TS 0300 TS 0500
Deprek göwrümi (1)
50 150 300 500
Performanceokary öndürijilikli turbina (mukdary)
1 1 1 1
Performanceokary öndürijilikli turbina (kWt)
7.5 15-e çenli 22-e çenli 30-a çenli
Abraziw gatnaw nurbat nurbat nurbat nurbat
Bejeriş platformasy bolmasa hawa hawa hawa
Kartrij süzgüç birligi PF4-06 PF4-06 PF4-09 PF4-12

Beýleki goşmaçalar we aýratynlyklar mümkin.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Hanger type shot blast machine

   Hanger görnüşli atyş enjamy

   Düzgün bolşy ýaly, partlaýjy ýa-da üznüksiz işlemek üçin asma görnüşli partlaýjy maşynlar hödürlenýär.Şeýle-de bolsa, dürli görnüşli konweýer ulgamlaryna gönükdirilen köp sanly aralyk dizaýn bar.Köp ýagdaýlarda partlama, reňklemek we soňraky guratmak ýaly dürli prosesler üstki konweýer ulgamynyň üsti bilen baglanyşyp biler.Bu, iş prosesini tertipleşdirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri tapmaga mümkinçilik berýär.Goşmaça gaýtadan işlemegiň wariantlary ...

  • Blast wheels

   Partlaýjy tigirler

   TAA ýokary öndürijilikli partlaýjy tigir, bazarda ygtybarly, ykdysady taýdan tygşytly we tehniki taýdan amatlydygyny subut etdi.Dürli turbinaly tigir diametrleri we dürli ätiýaçlyk we geýim materiallary (mysal üçin gaty metal) bar.TAA ýokary öndürijilikli partlaýjy tigirler, adaty atyş maşynlaryny döwrebaplaşdyrmak üçin hem meşhurdyr.Önümiň aýratynlyklary Atylan partlama tizligini gowulaşdyrmak Elbetde gowy eşik garşylygy Energiýa sarp edilişini azaltmak ...

  • Blasting machine spare parts

   Partlaýjy maşyn ätiýaçlyk şaýlary

   Elýeterli ätiýaçlyk şaýlary materiallary Cr-12%, 20%, 25% ýa-da isleg boýunça.Önümiň aýratynlyklary Ösen we ylmy takyk guýma prosesi we tehnologiýasy.Efficiencyokary netijelilik we awtomatiki ýeke stansiýa guratma önümçilik liniýasy.Domesticörite ýokary hrom aşgazany demir ätiýaçlyk şaýlaryny guýup, içerki pudakda boşluklary döredýär.Asyl enjamlar öndürilen (OEM) bölekleri bar.Şeýle hem hödürleýäris ...

  • Belt tumble shot blast machine

   Guşak ýykylan partlaýjy maşyn

   TAA rezin guşak ýykylýan partlaýjy maşynlaryň artykmaçlyklary Ygtybarly partlama tehnologiýasy Innowasiýa süzgüç tehnologiýasy Köp dürli wariantlar Içerki ulag ulgamy bilen sazlaşykly awtomatlaşdyrmak.TAA ýokary öndürijilikli turbinalar: Biziň turbinalarymyz gaty, gowy gurlan tehnika bölekleri.Könelişen bölekleriň az bolmagy we ýokary abraziw geçirijiligi sebäpli gaty tygşytly işleýär.Köpüsi tapawutlanýar ...

  • Roller conveyor shot blast machines

   Rolikli konweýer partlaýjy maşynlary atdy

   Möhüm artykmaçlyklar TAA partlama tehnologiýasy: Turbinalarymyz, az bölek bölekleri we ýokary abraziw flfl sebäpli gaty tygşytly güýçli kuwwat birlikleridir.Saklamak aňsat Innowasiýa süzgüç tehnologiýasy güýçli çykyşlar arkaly ynandyrýar.Awtomatlaşdyrma Sebetdäki alawyň kesilen bölekleriniň partlamagy w ...

  • Continuous Overhead Rail Shot Blast Machines

   Üznüksiz demir ýol atyş partlaýjy maşynlar

   Track-partlaýan atyş partlaýjy maşynyň artykmaçlyklary * Ygtybarly partlama tehnologiýasy: performanceokary öndürijilikli turbinaly enjamlarymyz gaty ygtybarly.Geýilýän bölekleriň az mukdary, tehniki taýdan amatly dizaýn we ýokary abraziw akym tizligi sebäpli ýokary netijelidir.* Pes hyzmat: yzygiderli tehniki hyzmat etmek maşynlaryň bahasyny saklamaga kömek edýär.Uly hyzmat ediş gapylary ähli möhüm komponentlere aňsat girýär we çalt çalşylmagyny aňsatlaşdyrýar ...